Regulamin warsztatów odnawiania mebli z Rzuć Pan Okiem

I. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w warsztatach odnawiania mebli, których organizatorem jest Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet, Marszewo 59U, 72-100 Marszewo.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób które korzystają lub zamierzają skorzystać z usług świadczonych przez Organizatora.
 3. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 4. Definicje:
  • organizator – Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet, Marszewo 59U, 72-100 Marszewo, NIP: 8561811964;
  • usługa – warsztat odnawiania mebli, do uczestnictwa w którym upoważnia bilet wstępu zakupiony za pośrednictwem strony www.rzucpanokiem.pl, organizowany przez Rzuć Pan Okiem w terminie i lokalizacji określonej na tejże stronie w opisie danego warsztatu;
  • uczestnik– osoba nabywająca poprzez zakup biletu usługę oferowaną przez Organizatora i bierze udział w organizowanym przez niego warsztacie;
  • strona internetowa– serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.rzucpanokiem.pl;

II.Opis warsztatów

 1. Warsztaty organizowane przez Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Termin i miejsce, w którym odbędzie się dany warsztat podany jest w jego opisie na stronie www.rzucpanokiem.pl.
 3. Warsztaty mają formę zajęć praktycznych, do których realizacji Organizator zapewnia uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy z zakresu renowacji mebli w stopniu i zakresie ujętym w opisie danego wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to, w jakim stopniu uczestnicy przyswoją nową wiedzę i umiejętności z zakresu danego warsztatu oraz w jakim stopniu zrealizują ujęte w programie prace renowacyjne – zależy to wyłącznie od ich indywidualnych predyspozycji i sposobu pracy.
 4. Warsztaty odbywają się wyłącznie w języku polskim.
 5. Udział w warsztacie nie stanowi alternatywy dla usługi renowatorskiej. Meble lub ich elementy odnawiają Uczestnicy a nie prowadzący.
 6. Celem wydarzenia nie jest kompleksowa renowacja całego mebla przez każdego z Uczestników indywidualnie, a zdobycie wiedzy umożliwiającej jej realizację we własnym zakresie. Ujęte w programie ćwiczenia umożliwić mają nabycie umiejętności do późniejszego samodzielnego ich wykorzystania.
 7. Liczba miejsc na kursach i warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 8. Szczegóły warsztatów tj.: tematyka, dobór ćwiczeń, czas trwania, termin i miejsce określane są przez Organizatora każdorazowo na stronie internetowej przy opisie warsztatu. Mając na uwadze różny poziom umiejętności uczestników, Organizator, po wcześniejszym uzyskaniu zgody uczestników, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatu.
 9. Liczba trenerów prowadzących dany warsztat uzależniona jest od jego formuły, wielkości grupy itd.

III. Sprzedaż biletów i formy płatności

 1. Kupując bilet upoważniający do udziału w warsztacie, Uczestnik akceptuje szczegóły warsztatu widniejące na stronie internetowej www.rzucpanokiem.pl w opisie danego warsztatu.
 2. Przeprowadzenie procesu zakupu biletu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszego regulaminu.
 3. Udział w warsztatach oznacza akceptację Regulaminu Organizatora. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników warsztatów oraz instruktorów.
 4. Uczestnik nabywa miejsce na warsztacie przez wybranie interesującego go warsztatu oraz uregulowanie opłaty zgodnie z ceną wskazaną przy danym warsztacie.
 5. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy wynosi 2 205 500 złotych (wpłacony w całości).;
 6. Za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych w formularzu podczas dokonywania zakupu odpowiada Uczestnik.
 7. O przyjęciu zapisu na warsztat Uczestnik jest informowany za pośrednictwem wiadomości mailowej (po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.
 8. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas realizacji płatności, a wynikające z niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platform płatniczych.
 9. Cena biletu ustalana jest przez Organizatora i widnieje na stronie internetowej www.rzucpanokiem.pl przy opisie warsztatu.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do stosowania rabatów od ceny podanej w opisie warsztatu.

Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranym warsztacie. Obejmuje ona dostęp do mebla – obiektu do nauki, dostęp do wszelkich narzędzi, preparatów i materiałów niezbędnych do realizacji ćwiczeń praktycznych, ale przede wszystkim wiedzę prowadzącego i zbierane przez ponad dziesięć lat doświadczenie w pracy ze starymi meblami.

IV. Odstąpienie od umowy, odwołanie warsztatów

 1. Warsztat ma formę zajęć edukacyjnych, dlatego, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztacie: jeżeli Uczestnik zgłosi pisemną rezygnację z udziału w warsztacie na 7 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@rzucpanokiem.pl, Organizator zwraca Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z której dokonywana była transakcja zakupu. Rezygnacje z udziału w warsztacie w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem wiążą się z potrąceniem 50% ceny biletu z tytułu poniesionych przez Organizatora kosztów przygotowania opłaconego stanowiska i kosztów organizacyjnych związanych z realizacją wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. W takiej sytuacji Organizator dokonuje zwrotu uczestnikowi całej wniesionej przez niego opłaty. Organizator jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania Uczestników o zmianach w programie warsztatu lub jego odwołaniu pocztą elektroniczną.
 4. Bilet zakupiony przez Uczestnika, który nie może go wykorzystać, może zostać zrealizowany przez inną osobę, pod warunkiem, że pierwszy jego właściciel poinformuje o tym Organizatora drogą mailową na adres: info@rzucpanokiem.pl najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatu, a nowy Uczestnik zaakceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. Zasady udziału w warsztacie

 1. Warsztaty prowadzi Paweł Machomet, autor bloga Rzuć Pan Okiem razem z zespołem;
 2. Uczestnik biorący udział w warsztacie zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP, z którymi zostaje zapoznany podczas wprowadzenia teoretycznego.
 3. Uczestnik warsztatu zobowiązany jest do zachowania zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Uczestnicy, którzy nie będą postępować zgodnie z zaleceniami i ich zachowanie uniemożliwi prawidłową realizację zajęć, bądź będą stanowiły zagrożenie dla współuczestników, zostaną wykluczone z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w warsztacie.
 4. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostają materiały i narzędzia niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, chyba że opis zajęć wskazuje inaczej.
 5. Uczestnik jest zobowiązany dbać o powierzone mu meble, narzędzia i materiały. Jeżeli Uczestnik uszkodzi lub zniszczy środki trwałe w postaci narzędzi, jest zobligowany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód.
 6. Meble, materiały i narzędzia przeznaczone do realizacji programu warsztatu pozostają własnością Organizatora.
 7. Za szkody wyrządzone podczas kursów sobie samemu bądź innym uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań czy lekkomyślnego postępowania odpowiada sam Uczestnik.
 8. Organizator nie odpowiada za przedmioty uczestników warsztatów pozostawione w przestrzeni, w której warsztaty te są realizowane.
 9. Uczestnicy mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie o ile nie zmienia to jego zakresu.
 11. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu, noclegu i wyżywienia Uczestnika, chyba że opis warsztatu mówi inaczej.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania na wyłączność warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zgromadzonych materiałów w swoich materiałach promocyjnych  i administrowanych przez siebie platformach internetowych.
 13. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie poinformowany o jego rejestrowaniu. Uczestnik ma prawo odmówić upubliczniania swojego wizerunku w materiałach Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.rzucpanokiem.pl/regulamin-warsztatow/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, wszelkie zmiany nie będą obejmowały Uczestników, którzy wykupili kursy i zaakceptowali regulamin przed jego korektami.
 3. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Kontakt Uczestników z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@rzucpanokiem.pl;
 5. Reklamacje dotyczące usługi w postaci warsztatu odnawiania mebli można kierować na adres: info@rzucpanokiem.pl lub na adres pocztowy: Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet, Marszewo 59U, 72-100 Marszewo.