§ 1. Informacje wstępne

 1. Sklep Internetowy Rzuć Pan Okiem prowadzony jest przez firmę Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet z siedzibą w Marszewie 59U, 72-100 Marszewo identyfikującą się numerami NIP: 8561811964, REGON: 387036110, zwaną dalej Sklepem Internetowym.
 2. Dane kontaktowe:
  a) adres do korespondencji: Marszewo 59U, 72-100 Marszewo
  b) adres e-mail: info@rzucpanokiem.pl
  c) numer telefonu: +48 663 234 801
 3. Niniejszy regulamin określa w zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych Umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż narzędzi i materiałów do renowacji mebli i DIY, szkło oraz  ceramikę vintage, wyroby rękodzielnicze, meble używane, a także bilety i vouchery upoważniające do udziału w organizowanych przez firmę Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet warsztatach.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:

 1. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający założenie Konta.
 2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, a w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie zawiera Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Konsument – Klient, będący osoba fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sklepem Internetowym, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 7. Sklep Internetowy – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet z siedzibą w Marszewie 59U, 72-100 Marszewo identyfikującą się numerami NIP: 8561811964, REGON: 387036110.
 8. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sklepu Internetowego cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, bądź usługa mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem Internetowym.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. Sklep Internetowy – sklep dostępny na stronie internetowej www.rzucpanokiem.pl/sklep/.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sklepem Internetowym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym.

§ 3. Wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest:

 1. Urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Włączona obsługa JavaScript.
 4. Akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia Zamówienia).

§ 4. Informacje dodatkowe

 1. Firma Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet z siedzibą w Marszewie 59U, 72-100 Marszewo identyfikująca się numerami NIP: 8561811964, REGON: 387036110 w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta.
 3. Zdjęcia Produktów umieszczone w Sklepie Internetowym należy traktować jako poglądowe.
 4. Prezentowane na stronie Sklepu Internetowego treści nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a poczytywane winne być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert i określenia w nich specyfikacji zamawianego Produktu.
 5. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Złożenie Zamówienia nie wymaga zakładania Konta.
 6. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych i adresowych umożliwiających weryfikację Klienta oraz realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail, wiadomości zawierającej dane Klienta oraz przedmiot Zamówienia.
 7. W Formularzu Zamówienia należy wskazać:
  a) imię i nazwisko, ewentualnie nazwę firmy oraz NIP Klienta;
  b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  c) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony Produkt.
 8. Klient odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia.
 9. Składając Zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych Produktów.
 10. Po złożeniu i weryfikacji Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji Zamówienia. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu Internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 11. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sklep Internetowy potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres e-mail podany przez Klienta.
 12. Warunkiem realizacji Zamówienia jest zapłata przez Klienta w całości ceny, o której mowa w 5 Regulaminu.
 13. Paragon fiskalny jest wystawiany dla każdego złożonego i opłaconego Zamówienia. Dostarczenie faktury VAT następuje na życzenie Klienta.

SKLEP INTERNETOWY

§ 5. Ceny produktów

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport oraz dostarczenie), o której Klient jest informowany przez Sklep Internetowy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sklep Internetowy może organizować promocje w postaci kodów rabatowych oraz programów lojalnościowych. Warunki promocji mogą różnić się od warunków sprzedaży i są wiążące w momencie złożenia Zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać kody rabatowe na zasadach określonych przez Sklep Internetowy.

§ 6. Forma płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) Płatność przelewem na wskazane konto bankowe Sklepu Internetowego,
  b) Płatność elektroniczna za pośrednictwem ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655383, właściciel marki HotPay. ePłatności nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) i jest wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP 8/2018.;
 2. Klient jest informowany o przyjęciu i zaksięgowaniu płatności wiadomością e-mail na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia.
 3. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata w całości za Produkt i dostawę.

§ 7. Dostawa

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji dostawy Produktu spowodowane podaniem błędnych bądź niepełnych danych Klienta.

§ 8. Zakładanie Konta

 1. Sklep Internetowy umożliwia Klientom założenie i korzystanie z Konta na stronie internetowej www.rzucpanokiem.pl.
 2. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient może zarejestrować Konto po skorzystaniu z formularza interaktywnego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.rzucpanokiem.pl lub podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Zarejestrowanie Konta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, a także realizacji i obsługi Zamówień złożonych w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 5. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, na adres poczty elektronicznej podanej w tym formularzu, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta.
 6. Logowanie się do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu Internetowego.

REKLAMACJE I ZWROTY

§ 9. Reklamacja i rękojmia

 1. Sklep Internetowy jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sklepu Internetowego.
 4. W reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. Sklep Internetowy ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sklep Internetowy może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy Produktu pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa Produktu jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep Internetowy zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, można składać na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego info@rzucpanokiem.pl.
 8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta lub w Formularzu Zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta lub w Formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sklep Internetowy zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów oświadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§ 10. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności artykuły sprzedawane na metry bieżące takie jak tkaniny, pasy i bizy tapicerskie cięte zgodnie z wolą Klienta;
  c) w której Sklep Internetowy wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W przypadkach innych niż opisane w ust. 2 odstąpienie od Umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia Produktu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sklep Internetowy sposób dostawy Towaru, Sklep Internetowy nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep Internetowy zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego Produktu do Klienta.
 7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sklep Internetowy zwraca płatność w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Newsletter

 1. Sklep Internetowy prowadzi Newsletter w celu wysyłana Klientom informacji handlowych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i wymaga świadomej oraz jednoznacznej zgody Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa informującego w szczególności o zasadach korzystania z usługi oraz gromadzeniu danych osobowych Klienta.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu Internetowego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rzucpanokiem.pl.
 5. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja handlowa, dotycząca w szczególności asortymentu oraz usług oferowanych przez Sklep Internetowy, aktualnych promocjach i programach lojalnościowych oraz nowościach i aktualnościach.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet z siedzibą w Marszewie 59U, 72-100 Marszewo identyfikującą się numerami NIP: 8561811964, REGON: 387036110.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie zakładania Konta oraz dostarczenia informacji handlowych w formie elektronicznej w postaci usługi Newsletter jest zgoda Klienta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i wykonania Umów Sprzedaży na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania Umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  b) rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  d) archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  e) świadczenia usługi Newsletter, o której mowa w 11 Regulaminu.
 5. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  b) podmiotom umożliwiającym Sklepowi Internetowemu dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  e) podmiotom wspierającym Sklep Internetowy w prowadzonej działalności na zlecenie Sklepu Internetowego, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Sklepu Internetowego.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej uprzednio zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

§ 13. Pliki cookies

 1. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (komputerze, telefonie lub innym urządzeniem, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym z urządzenia, na którym zostały zapisane.
 3. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz badanie ruchu Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane po udzieleniu zgody Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, bądź zaznaczenie odpowiedniego checkboxa informującego o wykorzystywaniu plików cookies w Sklepie Internetowym.
 5. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takiej jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia plików cookies korzystanie ze Strony Internetowej może być dla Klienta mniej wydajne.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.rzucpanokiem.pl.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z powodu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, informacji dotyczących Sklepu Internetowego, bądź innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą opublikowane na stronie internetowej www.rzucpanokiem.pl. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną przekazane Klientowi przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu. Klientom, którzy dokonali w Sklepie Internetowym rejestracji Konta, informacje o zmianach Regulaminy zostaną przesłane na adres email wskazany w ustawieniach Konta. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, właściwe jest prawo polskie.